Aby se Luky mohl připravovat do školy

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

notebook; zajišťuje MALL.cz

Obrázek daru
Pavla Majerová
Patron příběhu

Pavla Majerová

školní psycholog

Komentář patrona

Lukyho jsem poznala na gymnáziu, kde pracuji jako školní psycholožka. Luky to v životě neměl jednoduché, žije sám s otcem, vztahy s matkou jsou velmi komplikované. Finanční situace rodiny je napjatá. Přechod ze základní školy, kde měl u sebe až do deváté třídy asistenta kvůli svým zdravotním a sociálním problémům, je pro něj velmi náročný a je třeba mu pomáhat a dohlížet na něj ve spolupráci s třídní učitelkou a ostatními pedagogy. Nejedná se ani tak o obsah výuky, Luky je velmi inteligentní chlapec, jako spíše o oblasti, které jeho vrstevníci již samostatně bezpečně zvládají. Velkou potíž činí Lukymu organizace času a plnění zadaných úkolů. Často zapomíná pomůcky, sešity, zadané úkoly, je třeba mu je často připomínat. Náročné je pro něj zapojit se do vrstevnické skupiny, najít si v ní přátele, plánovat s nimi společné volnočasové aktivity. S nastavením a dodržením denního režimu potřebuje Luky také pomoci, aby zvládl splnit své povinnosti a připravit se na výuku. Přes uvedené těžkosti Lukyho studium na gymnáziu baví a snaží se požadavky této školy plnit. Otec je v úzkém kontaktu se školou, kdykoliv je potřeba, do školy se dostaví a zajímá se o studijní výsledky i sociální zapojení Lukyho. V současné době, kdy probíhá výuka kvůli koronaviru vzdáleně, je třeba denně využívat počítač s internetovým připojením, protože naše gymnázium využívá možnosti moderní online výuky. I v době, kdy se žáci vrátí do školy, bude notebook vytížen pro plnění školních povinností (referáty, projekty, příprava na výuku, online studijní materiály…). Finanční situace otce nedovoluje pořídit notebook z rodinného rozpočtu, který je už tak velmi napjatý, a proto žádá o pomoc touto cestou.

Společně jsme vybrali
celou částku 9,184 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Tatínek vypráví příběh Lukyho

Luky je moc hodný a snaživý chlapec. Studuje na gymnáziu, přestože se potýká s několika omezeními. V životě to neměl jednoduché, vychovával jsem ho společně s jeho matkou, která se však na výchově syna nepodílela nikterak dobrým způsobem. Proto se o syna nyní starám jen já. Synovi byla v nízkém věku diagnostikována a dosud je pedopsychiatricky léčena ADHD hyperaktivita, hyperkinetická porucha osobnosti s nesedajícími poruchami chování, somnambulismus a noční děsy a s tím spojené problémy se zvládáním základních životních potřeb. Nutno dodat, že vzhledem k charakteru zdravotního omezení se nejedná o technické zvládání ZŽP či jejich rozumovou neznalost či nepochopení, ale o nedostatek mentální schopnosti sebekontroly a sebeovládání, ale i to, že si v mnohém, jak se říká, žije svůj svět (náznaky Aspergerova syndomu a poruchy autistického spektra). ADHD je porucha pozornosti, projevuje nesoustředěností, nepozorností, neschopností zaměřit se na podstatné vjemy, nepředvídatelností jednání, impulzívností, s nadměrně nutkavou potřebu pohybu, často bezdůvodnou, kterou nedokáže tlumit nebo ovládat. To znamená, že i přes svůj vysoký intelekt ( v Thomayerově nemocnici v cca 8 letech naměřeno IQ přes 140) nemá v sobě zakotvené základní sociální potřeby, a ač je dostatečně vzdělán a rozumově chápe, často nemá pojem o čase, zásadách bezpečnosti vůči okolí a své osobě, plnění si školních i domácích povinností až po takové triviálnosti, jakými jsou základní hygienické a stravovací návyky. Po technické, znalostní i dovednostní stránce zvládá, ale vlivem těžké formy psychického postižení s těžce narušenými stereotypy a nízkou schopností sebekontroly a sebeovládání není samostatně automaticky schopen rozpoznat, provést a zkontrolovat správnost zvládnutí základních životních potřeb bez dohledu jiné fyzické osoby. Proto i ve škole má individuální vzdělávací plán.

Momentálně se potýkáme s problémy zvládání domácí výuky, a to nejen po stránce jeho handicapu, ale i po stránce technického vybavení. Domácí výuka je totiž založena na referátech, on-line briffincích, prezentacích a videopracích, s čímž má můj postarší notebook docela problémy. Navíc mnohdy potřebujeme pracovat na počítači oba, což je problematické. Proto bychom chtěli požádat o příspěvek na počítač pro Lukyho, díky kterému by bylo jeho vzdělávání značně zjednodušené.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě